Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted
Stk. 1: Menighedens navn er Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund.
Stk. 2: Menighedens hjemsted er Frederikssund.

§ 2: Grundlag
Stk. 1: Menigheden tror, lærer og bekender, at hele Bibelen er Guds inspirerede og fuldt ud troværdige og urokkelige ord, og at dette Guds ord er den eneste absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende menighedens tro, lære og livsførelse.
Stk. 2: Menigheden holder fast ved de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nicæno-konstantinopolitanske og den athanasianske bekendelse) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus) som vejledende tolkning af Bibelens lære om Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, om frelsen og om menighedens og de kristnes liv.

§ 3: Formål
Stk. 1: Menighedens formål er at opbygge et menighedsliv i overstemmelse med Det Nye Testamentes undervisning, som siger at:
a. Menigheden skal holde fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og bønnerne.
b. Medlemskab skal have sit grundlag i den kristne dåb og troen på Herren Jesus Kristus.
c. Menighedens ledelse skal vælges på grundlag af Det Nye Testamentes forskrifter for tilsynsmænd.
d. Hvert medlem af menigheden er forpligtet på at tjene fællesskabet efter den nåde, Gud giver.
e. Menigheden skal være engageret i evangelisation, diakoni og ydre mission.

§ 4: Medlemskab
Stk. 1: Enhver, som er fyldt 18 år, som er døbt med den kristne dåb, som i tro og livsførelse bekender den kristne tro, som deltager i menighedens gudstjeneste, og som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter, kan optages som medlem af menigheden.
a. Medlemskabet omfatter også hjemmeboende børn under 15 år.
b. Unge, der konfirmeres i menigheden, optages som selvstændige medlemmer uden stemmeret.
c. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer uden stemmeret.
d. Unge, der har været medlemmer uden stemmeret, overgår til fuldt medlemskab, når de fylder 18 år.
Stk. 2: Anmodning om optagelse sendes til ældsterådet, som er bemyndiget til at godkende optagelsen i menigheden.
a. Et afslag fra ældsterådet kan prøves på et årsmøde. Optagelse som medlem af menigheden kan derefter finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
Stk. 3: Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet.
Stk. 4: Kommer et medlem i permanent modstrid med menighedens vedtægter, kan ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab.
a. Ældsterådets afgørelse kan prøves på et årsmøde. Genoptagelse som medlem af menigheden kan derefter finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 5: Pligter
Stk. 1: Alle medlemmer forpligter sig til efter evne at hjælpe med at bære menighedens økonomiske omkostninger.
Stk. 2: Alle medlemmer forpligter sig til efter evne at hjælpe med rengøring og vedligeholdelse af menighedens bygninger, lokaler og udenomsarealer.

§ 6: Årsmøde
Stk. 1: Årsmødet er menighedens øverste myndighed.
a. Mindst én person fra hver husstand bør deltage i menighedens årsmøde.
b. Alle medlemmer, som er fyldt 18 år, har stemmeret.
Stk. 2: Årsmødet holdes normalt den sidste lørdag i januar måned.
Stk. 3: Ældsterådet indkalder til årsmødet med mindst 5 ugers varsel.
a. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal være ældsterådet i hænde senest 3 uger før årsmødet.
b. Ældsterådet udsender dagsorden til årsmødet mindst 2 uger før.
Stk. 4: Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:
a. Velkomst og indledning
b. Valg af dirigent og referent
c. Beretning ved formanden; debat og godkendelse
d. Fremlæggelse af regnskab; spørgsmål og godkendelse
e. Valg til ældsteråd
f. Valg af revisor
g. Indkomne forslag
h. Eventuelt
Stk. 5: Valg og beslutninger vedrørende følgende forhold kan kun træffes på et årsmøde:
a. Faste ansættelser
b. Prøvelse af ældsterådets afgørelser vedrørende medlemskab
c. Køb og salg af fast ejendom
d. Vedtægtsændringer
Stk. 6: Afgørelser ved årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 7: Til ændring af menighedens vedtægter kræves dog, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med § 2.
Stk. 8: Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst 2/3 af ældsterådet eller mindst 1/3 af menighedens medlemmer ønsker det. Ekstraordinære årsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag skal være ældsterådet i hænde senest 2 uger før. Dagsorden udsendes mindst 1 uge før.

§ 7: Ældsterådet
Stk. 1: Ældsterådets medlemmer er menighedens hyrder (præster).
Stk. 2: Rådet består af 5 af menighedens mandlige medlemmer.
Stk. 3: Rådets medlemmer vælges af årsmødet på grundlag af Det Nye Testamentes forskrifter for tilsynsmænd efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer.
a. Rådets medlemmer vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted. Der er et medlem på valg hvert år, hvert fjerde år dog to.
b. Rådets medlemmer bør ved valget normalt være fyldt 30 år.
c. Rådets medlemmer indsættes i tjenesten med bøn og håndspålæggelse.
Stk. 4: Rådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer ved første møde efter årsmødet. Meddelelse om konstitueringen gives i førstkommende menighedsblad.
Stk. 5: Rådets opgave er at drage omsorg for, at nådegaverne er i funktion i menigheden, så Guds ord forkyndes rent og sandt, og menighedens medlemmer gives en forsvarlig oplæring i den kristne tro, og der øves en forsvarlig sjælesorg for alle menighedens medlemmer. Rådets medlemmer har fuldmagt til at forvalte dåb og nadver efter Kristi indstiftelse og forestå andre kirkelige handlinger.
a. Rådet fastsætter selv sin dagsorden.
b. Rådet fører en beslutningsprotokol.
c. Rådet skal tilstræbe enighed i alle beslutninger.
Stk. 6: Et medlem af rådet kan løses fra sin tjeneste af et årsmøde efter indstilling fra et flertal i rådet eller efter ansøgning.
Stk. 7: Kommer et medlem af rådet i permanent modstrid med menighedens vedtægter, gælder samme regler som for menighedens andre medlemmer (jf. § 4 stk. 4).
Stk. 8: Suppleringsvalg til rådet finder sted på årsmødet, eventuelt ved et ekstraordinært årsmøde.

§ 8: Menighedsmøder
Stk. 1: Menighedsmødet behandler alle sager vedrørende menighedens liv og tjeneste.
a. Mindst én person fra hver husstand bør deltage i menighedsmødet.
b. Alle medlemmer, som er fyldt 18 år, har stemmeret.
Stk. 2: Menighedsmøder holdes normalt i maj, august og november, og datoen meddeles i menighedsbladet et år i forvejen.
Stk. 3: Ældsterådet indkalder til menighedsmøde med mindst 3 ugers varsel.
a. Forslag, som ønskes behandlet på menighedsmødet, skal være ældsterådet i hænde senest 2 uger før.
b. Ældsterådet udsender dagsorden til menighedsmødet mindst 1 uge før.

§ 9: Administration og økonomi
Stk. 1: Ældsterådet er ansvarlig for menighedens administration og økonomi.
a. Regnskabsåret følger kalenderåret.
b. Ældsterådet aflægger regnskab på årsmødet.
c. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges af årsmødet for to år. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne må ikke være medlemmer af ældsterådet.
Stk. 2: Ældsterådet er ansvarlig for, at der føres protokol over dåb, konfirmationer, vielser og begravelser/bisættelser i menigheden.

§ 10: Tegningsret
Formandens og kasserens underskrift forpligter menigheden juridisk. Er en af dem forhindret, træder næstformanden i stedet. Ved optagelse af lån og ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves alle ældsterådsmedlemmernes underskrift.

§ 11: Opløsning
Stk. 1: Opløsning skal besluttes med 3/4 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to årsmøder/ekstraordinære årsmøder afholdt med mindst 4 ugers mellemrum.
Stk. 2: I tilfælde af opløsning overdrages menighedens midler til bevægelsen Ordet og Israel.